Hesperian Health Guides

ឧបសម្ព័ន្ធ ក ៖ តារាងនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ

ខ្លឹមសារ​ត្រ​ង់ក​នែ្ល​ង​នេះ​គឺ​បាន​ពី ជំពូកជឿនលឿននៃសៀវភៅទីទីណាគ្មានវេជ្បណ្ឌិត

ក្នុង​ជំពូក​នេះ

របៀបប្រើប្រាស់តារាងទាំងនេះ តារាងនៃការអភិវឌ្ឍ

កុមារមានការអភិវឌ្ឍលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ៖ ផ្លូវកាយ, ផ្លូវចិត្ត, ទំនាក់ទំនង (កាយវិការ ឬការនិយាយស្តី), និងសង្គម (រាប់អានជាមួយអ្នកដទៃ)។ ជំនាញខ្លះដែលកុមាររៀន គឺរួមបញ្ចូលនូវចំណុចទាំងអស់នេះ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលកុមារម្នាក់លើកដៃឲ្យអ្នកពរ គឺគាត់កំពុងប្រើប្រាស់៖

  • ជំនាញផ្លូវកាយ ៖ គាត់លើកដៃរបស់គាត់
  • ជំនាញផ្លូវចិត្ត ៖ គាត់ស្គាល់រូបអ្នក
  • ជំនាញទំនាក់ទំនង ៖ គាត់ប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលគាត់ចង់បាន
  • ជំនាញសង្គម ៖ គាត់រីករាយនៅពេលអ្នកពរគាត់


តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីជំនាញមួយចំនួនដែលកុមាររៀន និងពីពេលវេលាដែលកុមារភាគច្រើនចាប់ផ្តើមរៀនជំនាញនោះ។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់តារាងនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីព័ត៌មានទូទៅនៃរបៀបដែលកុមារម្នាក់អភិវឌ្ឍ ហើយដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចថាតើជំនាញណាខ្លះដែលកុមារត្រូវចាំបាច់រៀន។ សម្រាប់តារាងដែលអាចបោះពុម្ពច្បាស់ សូមចុច ត្រង់នេះ.

"ទារកដេកផ្អៀង"
៦ខែ
"ទារកវារ"
១២ខែ
កុមារអាយុ ២ឆ្នាំកំពុងដើរ"
២ឆ្នាំ
តារាងនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលជំនាញផ្លូវកាយបានផ្លាស់ប្តូរ ខណៈពេលដែលគាត់លូតលាស់។.


ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចថាតើជំនាញអ្វីខ្លះដែលកុមារត្រូវចាំបាច់រៀន

ស្វែងរកតារាងសម្រាប់ក្រុមអាយុដែលកៀកនឹងអាយុរបស់កូនអ្នកបំផុត។ នៅលើតារាង គូសរង្វង់លើជំនាញទាំងឡាយដែលកូនរបស់អ្នកមាន។ អ្នកអាចនឹងឃើញថាកូនរបស់អ្នក មិនមានជំនាញខ្លះៗដែលកុមារអាយុដំណាលគ្នាដទៃទៀត មាន។ ការយល់ដឹងពីចំណុចនេះ អាចជួយអ្នកឲ្យសម្រេចថាតើសកម្មភាពណាខ្លះដែលអ្នកគួរបង្រៀនកូនរបស់អ្នកបន្ថែម។

"តារាងអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ ដែលមានគូសរង្វង់លើជំនាញ ៥យ៉ាង"

ក្នុងតារាងខាងលើនេះ ម្តាយបានគូសរង្វង់លើជំនាញទាំងឡាយដែលកូនស្រីអាយុ ២០ខែរបស់គាត់ អាចធ្វើបាន។ កូនរបស់គាត់ត្រូវការសកម្មភាពបន្ថែមដើម្បីជួយគាត់ឲ្យទទួលបានជំនាញផ្លូវកាយ និងជំនាញទំនាក់ទំនង។ផ្នែកនីមួយៗនៃរង្វង់នេះ បង្ហាញពីចំណុចខុសៗគ្នានៃការអភិវឌ្ឍ។ រូបភាពនិងអក្សរទាំងនេះ គឺជាឧទាហរណ៍អំពីជំនាញទាំងឡាយដែលទារកជាច្រើនអាចធ្វើបាននៅពេលមានអាយុ ៣ខែ

DevChart background.png
៣ខែ
ទំនាក់ទំនង
ផ្លូវចិត្ត
សង្គម
ផ្លូវកាយ


"បុរសម្នាក់ពរនិងនិយាយជាមួយទារក"
ឆ្លើយតបចំពោះសំឡេងឬមុខដែលស្គាល់
"បុរសម្នាក់ផ្លុំខ្លុយឲ្យទារកស្តាប់"
ប្រតិកម្មនឹងសំឡេងឬចលនាភ្លាមៗ
បុរសម្នាក់លើកទារកឡើង"
ស្គាល់អ្នកថែ
"ទារកកំពុងយំក្នុងដៃម្តាយ"
យំនៅពេលឃ្លាន ឬមិនស្រណុកក្នុងខ្លួន
"បុរសម្នាក់កំពុងអង្អែលលួងទារក"
អាចលួងលោមបានដោយសំឡេងឬការអង្អែល
"ទារកកំពុងញញឹមដាក់ម្តាយr"
ញញឹមនៅពេលលេងជាមួយ
"ទារកដេកផ្អៀងលេងដៃខ្លួនឯង
ស្គាល់ដៃ
"ម្តាយកំពុងបំបៅដោះទារក"
ជញ្ជក់ដោះ
"ទារកផ្កាប់ខ្លួន និងងើយក្បាល"
ងើយក្បាលនៅពេលផ្កាប់ខ្លួន
ទារកដែលមិនអាចធ្វើជំនាញ ២មុខក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរង្វង់នេះ នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលជួយទារកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផ្នែកនោះ។ ប៉ុន្តែរូបភាពទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃជំនាញប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃរង្វង់ ៖ អ្នកមិនចាំបាច់ទាល់តែចេះផ្លុំខ្លុយនោះឡើយ! សំណួរដែលត្រូវសួរខ្លួនអ្នកគឺថាតើទារកប្រតិកម្មទៅនឹងសំឡេងភ្លាមៗដែរឬទេ។ ចូរចាំថាទារកនឹងរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនានាដែលទារកដទៃក្នុងអាយុដំណាលគ្នា ធ្វើដែរ។
ផ្នែកនីមួយៗនៃរង្វង់នេះ បង្ហាញពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃការអភិវឌ្ឍ។ រូបភាពនិងអក្សរគឺជាឧទាហរណ៍នៃជំនាញដែលទារកជាច្រើនមាន នៅពេលពួកគេអាយុបាន ៦ខែ។

DevChart background.png
៦ខែ។
ទំនាក់ទំនង
ផ្លូវចិត្ត
សង្គម
ផ្លូវកាយ
"ទារកពោបពីលើពោះម្តាយ និងបញ្ចេញសំឡេង"
បញ្ចេញសំឡេងៗកាយវិការងាយៗ
អា៎
"ឪពុកដេកក្បែរទារក និងអង្រួនកន្តឹង"
ងាកទៅរកសំឡេងឬចលនា
"ទារកអង្គុយលើភ្លៅម្តាយ និងជញ្ជក់ប្រដាប់លេង"
រើសវត្ថុផ្សេងៗរួចដាក់ចូលក្នុងមាត់
"ម្តាយនិងទារកគោះប្រដាប់លេងពីលើតុជាមួយគ្នា"
លេងប្រដាប់លេងតាមរបៀបផ្សេងៗ
" ទារកទាញរបស់លេងពីកុមារធំ"
iចាប់អារម្មណ៍នឹងវត្ថុនានា
" ទារកងាកចេញពីស្ត្រី"
បង្ហាញភាពភ័យខ្លាចចំពោះមនុស្សប្លែកមុខ
"ទារកកំពុងក្រឡាប់"
ទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍
"ទារកញញឹមនិងអង្រួនកន្តឹង"
ស្គាល់មនុស្សជាច្រើន
"ទារកឈោងដៃទៅកាន់ស្ត្រី"
ក្រឡាប់ផ្កាប់ផ្ងារ
"ទារកឈោងដៃទៅកាន់បុរសនិងស្ត្រី"
អង្គុយដោយមានជំនួយ
"ទារកអង្គុយដោយមានជំនួយពីម្តាយ"
បង្វិលនិងធាក់ដៃជើង
ទារកដែលមិនអាចធ្វើជំនាញ ២មុខក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរង្វង់នេះ នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលជួយទារកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផ្នែកនោះ។ ប៉ុន្តែរូបភាពទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃជំនាញប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងផ្នែកផ្លូវកាយនៃរង្វង់ ៖ ទារករបស់អ្នកមិនចាំបាច់ទាល់តែលេងកន្តឹងនោះទេ។ សំណួរដែលត្រូវសួរខ្លួនអ្នកគឺថាតើទារកបង្វិលនិងធាក់ដៃជើងឬទេ។ ចូរចាំថាទារកនឹងរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនានាដែលទារកដទៃក្នុងអាយុដំណាលគ្នា ធ្វើដែរ។ផ្នែកនីមួយៗនៃរង្វង់នេះ បង្ហាញពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃការអភិវឌ្ឍ។ រូបភាពនិងអក្សរគឺជាឧទាហរណ៍នៃជំនាញដែលទារកជាច្រើនមាន នៅពេលពួកគេអាយុបាន ១២ខែ។


DevChart background.png
១២ខែ។
ទំនាក់ទំនង
ផ្លូវចិត្ត
សង្គម
ផ្លូវកាយ


យល់ពាក្យឬសញ្ញាងាយៗ
ឲ្យ វា មក ម៉ា ក់
"ទារកយកស្លាបព្រាគោះនឹងពែង"
"ស្ត្រីលារដៃដាក់ទារក ប្រាប់ទារកឲ្យផ្តល់អ្វីមួយដល់គាត់"
"ទារកលេងកន្តឹង និងបញ្ចេញសំឡេងដោយខ្លួនឯង"
ភ្ជាប់សំឡេងជាមួយគ្នា
ចាប់ផ្តើមហៅឈ្មោះវត្ថុផ្សេៗ
បាៗ
កាៗ
វ៉ា ៗ
"ទារកទម្លាក់ពែងចោល"
ដឹងថាមានវត្ថុអ្វីមួយ ទោះបីមិនបានឃើញក៏ដោយ
"ទារកយកវត្ថុចេញពីប្រអប់"
រៀនដោះស្រាយបញ្ហាងាយៗ
"ទារកទាញកន្តឹងលេង"
ចាប់ផ្តើមយល់ពីហេតុនិងផល
"ទារកបោះដៃ"
ប្រើប្រាស់កាយវិការ
"ទារកយំ"
យំនៅពេលអ្នកមើលដើរចេញ
" បុរសលេងបិទពួនជាមួយទារករបស់គាត់"
ចាប់ផ្តើមរីករាយនឹងល្បែងកំសាន្ត ដូចជាលេងបិទពួនជាដើម
"ទារកអង្គុយ"
អង្គុយដោយគ្មានជំនួយ
"ទារកវារ"
វារ
"ទារកតោងកៅអីឡើងឈរ"
តោងឈរ


ទារកដែលមិនអាចធ្វើជំនាញ ២មុខក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរង្វង់នេះ នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលជួយទារកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផ្នែកនោះ។ ប៉ុន្តែរូបភាពទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃជំនាញប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងផ្នែកសង្គមនៃរង្វង់ ៖ អ្នកមិនចាំបាច់ទាល់តែលេងបិទពួននោះទេជាមួយទារកនោះទេ។ សំណួរដែលត្រូវសួរខ្លួនអ្នកគឺថាតើទារករីករាយនឹងលេងល្បែងកំសាន្តដែរឬទេ។ ចូរចាំថាទារកនឹងរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនានាដែលទារកដទៃក្នុងអាយុដំណាលគ្នា ធ្វើដែរ។
ផ្នែកនីមួយៗនៃរង្វង់នេះ បង្ហាញពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃការអភិវឌ្ឍ។ រូបភាពនិងអក្សរគឺជាឧទាហរណ៍នៃជំនាញដែលទារកជាច្រើនមាន នៅពេលពួកគេអាយុបាន ២ឆ្នាំ។

DevChart background.png
២ឆ្នាំ។
ទំនាក់ទំនង
ផ្លូវចិត្ត
សង្គម
ផ្លូវកាយ
ប្រើប្រាស់ប្រយោគដែលមាន ២ និង ៣ពាក្យ
លេ ងបាល់
" បុរសនិយាយទៅកាន់កុមារ"
ប៉ា ៗ
ប៉ា ៗ
"កុមារកាន់បាល់"
"កុមារចង្អុលទៅពែងមួយ"
ប្រើប្រាស់ពាក្យងាយៗ
រៀននិយាយពាក្យឬសញ្ញាមួយម៉ាត់ៗ
ប៉ា ៗ
"កុមាររើសបាល់"
ផ្គុំវត្ថុផ្សេងៗ
"កុមារយកឈើវាយស្គរ "
ប្រើប្រាស់វត្ថុផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នា
"កុមារប្រមូលវត្ថុមួយចំនួនចូលគ្នា"
ចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពនានាយូរជាងមុន
"កុមារពីរនាក់លេងគ្រាប់គ្រួសនៅក្បែរគ្នា"
លេងក្បែរកុមារផ្សេងទៀត
"ឪពុកនិងកូនប្រុស លាងសម្អាតដៃជាមួយគ្នា"
ធ្វើតាមអ្នកមើលថែ
"បុរសលុតជង្គង់ចុះដើម្បីឲ្យកុមារអាចនិយាយទៅកាន់គាត់"
ស្នើសុំអ្នកដទៃនៅពេលត្រូវការជំនួយ
"កុមារតម្រៀបប្រអប់គរគ្នា"
តម្រៀបវត្ថុធំៗ
" កុមារដើរ"
ដើរ
"កុមារអង្គុយច្រហោង"
អង្គុយច្រហោង
ទារកដែលមិនអាចធ្វើជំនាញ ២មុខក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរង្វង់នេះ នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលជួយទារកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផ្នែកនោះ។ ប៉ុន្តែរូបភាពទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃជំនាញប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងផ្នែកផ្លូវចិត្តនៃរង្វង់ ៖ ទារករបស់អ្នកមិនចាំបាច់ទាល់តែចេះលេងស្គរនោះទេ។ សំណួរដែលត្រូវសួរខ្លួនអ្នកគឺថាតើទារកប្រើប្រាស់វត្ថុ ២មុខជាមួយគ្នាដែរឬទេ។ ចូរចាំថាទារកនឹងរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនានាដែលទារកដទៃក្នុងអាយុដំណាលគ្នា ធ្វើដែរ។
ផ្នែកនីមួយៗនៃរង្វង់នេះ បង្ហាញពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃការអភិវឌ្ឍ។ រូបភាពនិងអក្សរគឺជាឧទាហរណ៍នៃជំនាញដែលទារកជាច្រើនមាន នៅពេលពួកគេអាយុបាន ៣ឆ្នាំ។

DevChart background.png
៣ឆ្នាំ។
ទំនាក់ទំនង
ផ្លូវចិត្ត
សង្គម
ផ្លូវកាយ
"ស្ត្រីនិយាយទៅកាន់កុមារដែលកំពុងចង្អុលមាត់ខ្លួនឯង"
ឯណាមាត់កនូ ?
"កុមារនិយាយ"
ប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងច្បាស់
ខ្ញុំចង់ទៅជាមួយប៉ា
យល់ភាសាងាយៗភាគច្រើន


"កុមារដាក់បន្ទះក្រដាសរាងការេ ចូលទៅក្នុងប្រហោងរាងការេ"
ដាក់វត្ថុរាងផ្សេងៗទៅតាមប្រហោងដែលត្រូវគ្នា
"កុមារតម្រៀបវត្ថុតូចៗទៅតាមពណ៌របស់វា"
តម្រៀបវត្ថុផ្សេងៗ
" កុមារបើកប្រអប់ "
ដោះបំបែកវត្ថុចេញពីគ្នា រួចតម្រៀបចូលគ្នាវិញ
"ក្មេងស្រីបោសដីជាមួយបងស្រីរបស់ខ្លួន"
ចូលចិត្តឲ្យសរសើរបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចការងាយៗ
"ម្តាយបោកសម្លៀកបំពាក់ជាមួយកូនរបស់គាត់"
រីករាយជួយការងារនៅក្នុងផ្ទះ
"កុមារជូតទឹកភ្នែកឲ្យម្តាយរបស់ខ្លួន"
យល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃ
"កុមាររត់"
រត់ លោត តោងឡើង
"កុមារបើកក្រឡ"
ប្រើប្រាស់ដៃសម្រាប់កិច្ចការស្មុគស្មាញ
"កុមារបោះបាល់"
បោះបាល់
ទារកដែលមិនអាចធ្វើជំនាញ ២មុខក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរង្វង់នេះ នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលជួយទារកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផ្នែកនោះ។ ប៉ុន្តែរូបភាពទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃជំនាញប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងផ្នែកសង្គមនៃរង្វង់ ៖ កូនរបស់អ្នកមិនចាំបាច់ទាល់តែបោសដីនោះទេ។ សំណួរដែលត្រូវសួរខ្លួនអ្នកគឺថាតើកុមាររីករាយនឹងជួយការងារជាមួយក្រុមគ្រួសារដែរឬទេ។ ចូរចាំថាទារកនឹងរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនានាដែលទារកដទៃក្នុងអាយុដំណាលគ្នា ធ្វើដែរ។
ផ្នែកនីមួយៗនៃរង្វង់នេះ បង្ហាញពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃការអភិវឌ្ឍ។ រូបភាពនិងអក្សរគឺជាឧទាហរណ៍នៃជំនាញដែលទារកជាច្រើនមាន នៅពេលពួកគេអាយុបាន ៥ឆ្នាំ។

DevChart background.png
៥ឆ្នាំ។
ទំនាក់ទំនង
ផ្លូវចិត្ត
សង្គម
ផ្លូវកាយ
" កុមារទទឹកខ្លួនជោគ"
ខ្ញុំធ្លា ក់ចូលទឹក
"កុមារដើរជាមួយឪពុក និងសួរសំណួរគាត់"
សួរច្រើន
ណាគេ នៅនោះប៉ា ?
គាតធ់ ្ើអវ ីហងនឹ្ ?
និយាយឬធ្វើសញ្ញាពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើរួច


"កុមារជួយការងារនៅក្នុងសួនបន្លែ"
ធ្វើតាមការប្រាប់ងាយៗ
"កុមារតម្រៀបបន្ទះរូបផ្គុំចូលគ្នា"
ដោះស្រាយល្បែងប្រាជ្ញាងាយៗ
"កុមារប្រើប្រាស់ប្រដាប់គិតលេខ"
យល់ពីការរាប់ចំនួនg
"កុមារបីនាក់លេងកង់ឡានជាមួយគ្នា"
យល់ពីច្បាប់វិន័យ
"កុមារពីរនាក់នៅសាលារៀន កំពុងស្តាប់គ្រូពន្យល់"
លេងជាមួយកុមារដទៃ
"កុមារនិយាយ"
បង្ហាញចេញនូវអារម្មណ៍ជាច្រើន
"កុមារគូររង្វង់២ នៅលើខ្សាច់"
ចម្លងរូបរាងងាយៗ
"កុមារដើរថយក្រោយ"
ដើរថយក្រោយយ៉ាងងាយ
"កុមារលោតជើងមួយ"
លោតជើងមួយ


ទារកដែលមិនអាចធ្វើជំនាញ ២មុខក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរង្វង់នេះ នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលជួយទារកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផ្នែកនោះ។ ប៉ុន្តែរូបភាពទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃជំនាញប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងផ្នែកសង្គមនៃរង្វង់ ៖ កូនរបស់អ្នកមិនចាំបាច់ទាល់តែកំពុងស្តាប់គ្រូពន្យល់នោះទេ។ សំណួរដែលត្រូវសួរខ្លួនអ្នកគឺថាតើកូនរបស់អ្នកយល់ពីច្បាប់វិន័យដូចកុមារដទៃទៀតដែរឬទេ។ ចូរចាំថាទារកនឹងរៀនបានល្អបំផុតតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនានាដែលទារកដទៃក្នុងអាយុដំណាលគ្នា ធ្វើដែរ។


ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​​បច្ចុប្បន្នភាព៖ ០២ កញ្ញា ២០១៧