Hesperian Health Guides

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងសហគមន៍

នៅក្នុងជំពូកនេ:
A group of women gather to talk near some makeshift dwellings.

ស្ត្រីម្នាក់ដែលដងទឹកពីកន្លែងឆ្ងាយៗរៀងរាល់ថ្ងៃ ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាជាការងារធ្ងន់ធ្ងរ។ ប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាមិនដឹងខ្លួនថាគាត់មានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវាទេ។

នៅពេលប្រជាជនមើលឃើញថា តម្រូវការទឹកដែលស្អាតនិងដែលទុកចិត្តបាន គឺជាបញ្ហារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា នោះពួកគេអាចចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ។ ការបង្កើនការយល់ដឹងក្នុងសហគមន៍ គឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការផ្លាស់ប្តូរ ហើយជាទូទៅវាត្រូវការមនុស្សជាច្រើនក្រុមមកធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឈានទៅមុខបាន។

ជជែកជាមួយអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកទឹក

តើមាននរណា ក្រុមណា ឬក្រុមហ៊ុនណាដែលទទួលខុសត្រូវលើអណ្តូង ប្រព័ន្ធទឹកស្អាត ឬប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកដទៃទៀតដែរឬទេ? តើមានមនុស្សឬក្រុមណាមួយដែលទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកអនាម័យឬទេ? តើនរណាខ្លះឬក្រុមណាខ្លះដែលដងទឹក រែកទឹក បន្សុទ្ធ និងស្តុកទុកទឹកញឹកញាប់ជាងគេ?

ជាមួយអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកទឹក ចូររៀបរាប់ពីប្រភពទឹកទាំងអស់ដែលមានក្នុងតំបន់។ តើប្រជាជននិយាយដូចម្តេចខ្លះអំពីគុណភាពនិងបរិមាណទឹកផឹក? តើទឹកត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងមួយថ្ងៃអស់ប៉ុន្មាន? តើទឹកដែលប្រើក្នុងការផឹក ចម្អិន ងូត ធ្វើកសិកម្ម និងតម្រូវការដទៃទៀត ត្រូវបានយកមកពីប្រភពផ្សេងគ្នាឬទេ? តើមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការទាំងនេះឬទេ? តើមានប្រភពទឹកឬទឹកស្តុកសម្រាប់គ្រាអាសន្នឬទេ?

ទៅពិនិត្យមើលកន្លែងដែលប្រជាជនដងទឹក

map of a village.

ប្រភពទឹកផ្សេងៗគ្នាអាចមានបញ្ហានិងដំណោះស្រាយខុសៗគ្នាដែរ។ ពិនិត្យមើលកន្លែងទឹកចេញពីក្នុងដី, អណ្តូង, ប្រភពទឹកលើដី(ទន្លេ ជ្រោះ អូរ បឹង និងត្រពាំង), និងកន្លែងត្រងទឹកភ្លៀង។ នៅកន្លែងប្រភពទឹកនីមួយៗ ចូរចាប់ផ្តើមការពិភាក្សាអំពីវីធីប្រើប្រាស់ទឹក ហើយថាតើមានអ្នកណាសង្ស័យថាទឹកនេះមិនស្អាត(គ្មានសុវត្ថិភាព)ដែរឬទេ។

គូរផែនទីនៃប្រភពទឹក និងប្រភពចម្លងរោគ

ផែនទីរបស់អ្នកអាចបង្ហាញពីទីតាំងនៃប្រភពទឹកទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងផ្ទះប្រជាជននិងប្រភពចម្លងរោគ។ ប្រើពណ៌ខុសៗគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីប្រភពទឹកស្អាត និងប្រភពដែលកខ្វក់។

តើទឹករបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពឬទេ?

វាជាការពិបាកក្នុងការដឹងថាទឹកមានសុវត្ថិភាពឬអត់។ វត្ថុមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាព គឺងាយនឹងដឹងតាមរយៈការក្រឡេកមើល ហិត ឬលិទ្ធទឹក។ ឯវត្ថុដទៃទៀតចាំបាច់ត្រូវធ្វើតេស្ត៍ទឹក ទើបដឹងថាវាបង្កបញ្ហាសុខភាពឬទេ។ ការយល់អំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យទឹកគ្មានសុវត្ថិភាព និងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបង្ការទឹកកុំឲ្យកខ្វក់ អាចបង្ការបញ្ហាសុខភាពបានជាច្រើន(មើលជំពូក៥)។

ទឹកថ្លាអាចមិនមែនជាទឹកស្អាត

សកម្មភាពនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលទឹកអាចមានវត្ថុគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនោះ ទោះបីវាមើលមិន ហិត ឬលិទ្ធមិនដឹងក៏ដោយ។

ពេលវេលា: ១៥ ទៅ ៣០នាទី

សម្ភារៈ: ដបទឹក៤, ភក់, អំបិល, ស្ករ, ទឹកស្អាត

  1. ១. មុននឹងចាប់ផ្តើមសកម្មភាព ចូរចាក់ទឹកឆ្អិនដែលបានបន្សុទ្ធដោយក្លរ ចូលក្នុងដបទាំង៤, ឬប្រើទឹកដែលបានបន្សុទ្ធដោយមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។ ដាក់ភក់មួយស្លាបព្រាក្នុងដបមួយ។ ដបមួយទៀតដាក់ស្ករមួយស្លាបព្រា។ ដបទីបីដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រា។ ក្រឡុកដបទាំងបីឲ្យបានល្អ។ ដបទីបួនមិនដាក់អ្វីទេ។ យកដបទាំងបួនទៅឲ្យក្រុម។
  2. ២. ប្រាប់មនុស្សនៅក្នុងក្រុមឲ្យហិតទឹកនៅក្នុងដបទាំងបួន។ បន្ទាប់មកសុំឲ្យពួកគេផឹកទឹកក្នុងដបណាមួយក៏បាន។ គ្មាននរណាម្នាក់នឹងផឹកទឹកដែលមានភក់នោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេនឹងផឹកទឹកក្នុងដបផ្សេងពីនេះ។
  3. A woman holding a cup licks her fingers.
  4. ៣. បន្ទាប់ពីមនុស្សទាំងអស់បានផឹកទឹករួច សួរពួកគេថាហេតុអ្វីមិនផឹកទឹកក្នុងដបដែលមានភក់។ បន្ទាប់មកសួរថាទឹកដែលពួកគេផឹកមានរសជាតិយ៉ាងដូចម្តេច ហើយពួកគេគិតថានៅក្នុងទឹកគឺជាអ្វី។ តើមានអ្នកណាផឹកទឹកដែលគ្មានដាក់អ្វីទាំងអស់ឬទេ? សួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ដឹងថាវាជាទឹកទទេរគ្មានដាក់អ្វីដែលមើល ហិត និងលិទ្ធមិនដឹង។
  5. ៤. បន្ទាប់ពីមនុស្សទាំងអស់បានផឹកទឹករួច សួរពួកគេថាហេតុអ្វីមិនផឹកទឹកក្នុងដបដែលមានភក់។ បន្ទាប់មកសួរថាទឹកដែលពួកគេផឹកមានរសជាតិយ៉ាងដូចម្តេច ហើយពួកគេគិតថានៅក្នុងទឹកគឺជាអ្វី។ តើមានអ្នកណាផឹកទឹកដែលគ្មានដាក់អ្វីទាំងអស់ឬទេ? សួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ដឹងថាវាជាទឹកទទេរគ្មានដាក់អ្វីដែលមើល ហិត និងលិទ្ធមិនដឹង។

ការធ្វើតេស្ត៍សុវត្ថិភាពទឹក

a water-testing kit.
តេស្ត៍គុណភាពទឹកបង្ហាញលទ្ធផលតែក្នុងករណីដែលទឹកត្រូវបានធ្វើឲ្យកខ្វក់ក្នុងពេលនិងនៅកន្លែងដែលយកគំរូទឹកប៉ុណ្ណោះ។

ការធ្វើតេស្ត៍គុណភាពទឹកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការពិនិត្យគំរូទឹកនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។ ការធ្វើតេស្ត៍នេះបង្ហាញប្រាប់ពីប្រភេទនិងបរិមាណនៃវត្ថុដែលធ្វើឲ្យកខ្វក់ ហើយជាធម្មតាតេស្ត៍នេះចាំបាច់សម្រាប់ការពិនិត្យរកមើលភាពកខ្វក់ដោយសារធាតុគីមី។ ប៉ុន្តែតេស្ត៍នេះអាចត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើន។ ទោះបីការធ្វើតេស្ត៍គុណភាពទឹក មានសារប្រយោជន៍ក៏ដោយ តាមពិតវាមិនសូវសំខាន់ដូចការបង្កើនការយល់ដឹងក្នុងសហគមន៍អំពីបញ្ហាទឹកនិង ការការពារប្រភពទឹកដោយប្រុងប្រយ័ត្នទេ។

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត៍ខ្លះអាចប្រើក្នុងស្រុកបានដើម្បីធ្វើតេស្ត៍ទឹករកមើលមេរោគ។ ឧទាហរណ៍ "តេស្ត៍ H2S" មានតម្លៃទាប(តេស្ត៍៥ដងស្មើ១ដុល្លា) ហើយផ្តល់លទ្ធផលឆាប់រហ័ស។ ប៉ុន្តែតេស្ត៍នេះជួនកាលមានកំហុសក្នុងការពិនិត្យរកមើលមេរោគគ្រោះថ្នាក់ ហើយវាមិនអាចពិនិត្យរកសារធាតុគីមីឬពងប៉ារ៉ាស៊ីតនៅក្នុងទឹកទេ។