Hesperian Health Guides

វាយតម្លៃកាកសំណល់នៃការថែទាំសុខភាព

ការវាយតម្លៃអំពីរបៀបដែលកាកសំណល់នៃការថែទាំសុខភាព ត្រូវបានបង្កើត រៀបចំ និងបោះចោល អាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពឲ្យស្វែងរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការងារយ៉ាងងាយស្រួល។ ការវាយតម្លៃអាចរកឃើញបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងពេលបង្កើតនិងរៀចំកាកសំណល់ និងអាចជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

EHB Ch19 Page 443-1A.png
EHB CH19 Page 443 1B.png
ជំហានក្នុងការវាយតម្លៃលើកាកសំណល់នៃការថែទាំសុខភាព

១. ជួបប្រជុំនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានាជាមួយបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់។
២. ធ្វើបញ្ជីរាយឈ្មោះអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងឱសថស្ថាននិងបន្ទប់បរិក្ខារ។
៣. គូសផែនទីនៃមណ្ឌលសុខភាព។
៤. ដើរឲ្យសព្វក្នុងមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីសង្កេតមើលបញ្ហានានា។
៥. រៀនអំពីជម្រើសផ្សេងៗក្នុងការរម្ងាប់មេរោគនិងបោះចោលកាកសំណល់។
៦. ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលកាកសំណល់ត្រូវបានរៀបចំនិងបោះចោល ទាំងនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពនិងក្នុងសហគមន៍។
៧. ធ្វើសកម្មភាព!

៨. អប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលរាល់បុគ្គលិកទាំងអស់ជាប្រចាំ។
A small group of health care workers sit together and talk.
១. ជួបប្រជុំនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានាជាមួយបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់ មនុស្សគ្រប់គ្នានៅមណ្ឌលសុខភាព គួរចូលរួមជួយក្នុងការវាយតម្លៃទាំងអស់គ្នា។ គ្រូពេទ្យ គិលានុប្បដ្ឋាក-ដ្ឋាយិកា អ្នករៀបចំកាកសំណល់ និងអ្នកសម្អាត ទំនងជាមានគំនិតខុសៗគ្នាអំពីប្រភពនៃកាកសំណល់ និងបញ្ហានៃកាកសំណល់មានអ្វីខ្លះ។
Km EHB Ch19 Page 444-1.png
២. បង្កើតបញ្ជីរាយឈ្មោះសម្ភារៈទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងឱសថស្ថាននិងបន្ទប់បរិក្ខារ
ដោយហេតុថាសម្ភារៈភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ជាទិញចេញពីឱសថស្ថានឬបន្ទប់បរិក្ខារ ដូច្នេះគួរចាប់ផ្តើមការវាយតម្លៃដោយការបង្កើតបញ្ជីរាយឈ្មោះសម្ភារៈទាំងឡាយដែលមាននៅទីនោះ។ នៅពេលអ្នកក្រឡេកមើលសម្ភារៈនីមួយៗ គួរសួរថាវានឹងបង្កើតកាកសំណល់ប្រភេទណាខ្លះ និងថាតើវាមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុនណា។


តើសម្ភារៈដែលប្រើតែ១លើក អាចជំនួសដោយសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់ឡើងវិញដោយសុវត្ថិភាពឬទេ? តើអាចប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីតិចជាងនេះឬមានសុវត្ថិភាពជាងនេះដែរឬទេ? តើមណ្ឌលសុខភាពអាចប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកតិចជាងនេះ កាត់បន្ថយសម្ភារៈដែលមានបារត ឬធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដទៃទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណនៃកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់ឬទេ?


៣. គូសផែនទីនៃមណ្ឌលសុខភាព
បង្ហាញបន្ទប់ បង្អួច និងទ្វារទាំងអស់ និងកត់ចំណាំថាបន្ទប់នីមួយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើអ្វី។ ប្រើពណ៌ខុសៗគ្នាដើម្បីសម្គាល់កន្លែងដែលបង្កើតកាកសំណល់ កន្លែងដាក់ធុងកាកសំណល់ និងកន្លែងរក្សាទុកកាកសំណល់ដើម្បីឲ្យគេប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនចេញពីប្រភពរបស់វា ទៅកាន់កន្លែងរក្សាទុកចុងក្រោយឬកន្លែងចោលកាកសំណល់។ ផែនទីនេះអាចកែប្រែបាននៅពេលក្រុមការងារដើរមើលសព្វទីកន្លែងក្នុងមណ្ឌលសុខភាព។ បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃ ចូរគូសផែនទីថ្មីមួយដើម្បីបង្ហាញពីការកែប្រែនានា។ សង្កេតមើលជាពិសេសលើទីកន្លែងទុកដាក់ធុងកាកសំណល់។
A group of health care workers study a map of the health center.
៤. ដើរឲ្យសព្វក្នុងមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីសង្កេតមើលបញ្ហានានា
ពិនិត្យមើលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលកាកសំណល់ត្រូវបានបង្កើត។ ក្រឡេកមើលធុងសំរាម និងកត់ចំណាំថាតើក្នុងធុងទាំងនោះមានកាកសំណល់ប្រភេទអ្វីខ្លះ។ ធ្វើបែបនេះជាច្រើនដងទៀតក្នុងរយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀត ហើយព្យាយាមពិនិត្យមើលក្នុងពេលខុសៗគ្នាក្នុងថ្ងៃនីមួយ។ នោះអ្នកអាចឃើញកាកសំណល់ក្នុងស្ថានភាពខុសៗគ្នា និងពីរបៀបដែលវាត្រូវបានរៀបចំក្នុងមួយថ្ងៃ។


ដើរពិនិត្យមើលបែបនេះជាមួយបុគ្គលិកខុសៗគ្នា។ អ្នកសម្អាតនឹងមើលឃើញបញ្ហាខុសគ្នាពីគ្រូពេទ្យនិងគិលានុប្បដ្ឋាក-ដ្ឋាយិកា ហើយពួកគេម្នាក់ៗអាចមានគំនិតសំខាន់ៗអំពីរបៀបរៀបចំកាកសំណល់ឲ្យបានល្អបំផុត។

3 health care workers speaking.
វិធីល្អបំផុតក្នុងការការពារខ្លួនខ្ញុំពីម្ជុលដែលប្រើរួច គឺត្រូវដាក់វានៅក្នុងប្រអប់ដែលចាក់មិនធ្លុះ។
វិធីល្អបំផុតក្នុងការការពារខ្លួនខ្ញុំពីម្ជុលដែលប្រើរួច គឺត្រូវបោះវាចោលទៅក្នុងធុងកាកសំណល់តែម្តង។
វិធីល្អបំផុតក្នុងការការពារខ្លួនខ្ញុំពីម្ជុលដែលប្រើរួច គឺឲ្យគិលានុប្បដ្ឋាក-ដ្ឋាយិកាជាអ្នកចាក់ថ្នាំជំនួស។
ដើម្បីគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ដោយសុវត្ថិភាព យើងត្រូវគិតពីអ្នកដទៃឲ្យច្រើនដូចយើងគិតពីខ្លួនឯងដែរ។4 health care workers stand beside 3 buckets labelled "Recycle," "Food Scraps," and "Discards."
៥. រៀនអំពីជម្រើសផ្សេងៗក្នុងការរម្ងាប់មេរោគនិងបោះចោលកាកសំណល់
បន្ទាប់ពីការដើរសង្កេតមើលក្នុងមណ្ឌលសុខភាពបានច្រើនដងហើយ ចូរពិភាក្សាគ្នាជាក្រុមអំពីបញ្ហាផ្សេងៗនិងដំណោះស្រាយទាំងឡាយដែលអាចធ្វើបាន។ ដំណោះស្រាយទាំងនោះមិនចាំបាច់មានតម្លៃថ្លៃឬមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ទេ។ ដំណោះស្រាយភាគច្រើនទាមទារតែការរៀបចំ ការសហការ និងការប្តេជ្ញាចិត្តប៉ុណ្ណោះ។ ព្យាយាមរៀបចំផែនការមួយដែលចាប់ផ្តើមពីកាកសំណល់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត គឺសម្ភារៈមុតស្រួច បន្ទាប់មកគឺសារធាតុគីមី ឈាមនិងសារធាតុរាវរាងកាយ ។ល។ គោលដៅគឺដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធទាំងមូលរបស់អ្នក គឺមិនមែនកែលម្អតែផ្នែកណាមួយទេ។


៦. ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលកាកសំណល់ត្រូវបានរៀបចំនិងបោះចោល
តាមដានកាកសំណល់ចាប់តាំងពីកន្លែងដែលបង្កើតវា រហូតដល់កន្លែងរក្សាទុក និងកន្លែងដែលវាចេញពីមណ្ឌលសុខភាព។ តើកាកសំណល់ត្រូវបានប្រមូលយ៉ាងទៀងទាត់ឬទេ? តើវាត្រូវបានប្រមូលដោយរបៀបណា? តើអ្នករៀបចំកាកសំណល់ ពាក់ស្រោមដៃ ស្បែកជើង ឬសម្លៀកបំពាក់ការពារផ្សេងទៀតឬទេ? តើវាត្រូវបានដឹកជញ្ជូនក្នុងធុងសុវត្ថិភាពឬទេ?

A small group stands beside bags of trash outside a building.
អ្នករៀបចំកាកសំណល់ច្រើនតែលក់អ្វីដែលអាចលក់បាន ទៅឲ្យអ្នកទិញកាកសំណល់។ បែបនេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឬសុវត្ថិភាព គឺអាស្រ័យលើការបែងចែកប្រភេទនិងរម្ងាប់មេរោគលើកាកសំណល់។ តើអ្នកប្រមូលកាកសំណល់ ទាញសម្ភារៈដែលប្រើឡើងវិញបាននិងកែច្នៃបាន ចេញពីកាកសំណល់ដោយសុវត្ថិភាពឬទេ? តើមានវិធីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមជីវិតដោយការរៀបចំឬលក់កាកសំណល់ឬទេ?

តើកាកសំណល់ត្រូវបាននាំយកទៅកន្លែងចាក់សំរាមឬឡដុត? បើអាច គួរពិនិត្យមើលនៅកន្លែងចាក់សំរាមទៀត។ តើវានៅតែស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ឬឡូកឡំជាមួយកាកសំណល់ប្រភេទផ្សេង? តើវាបណ្តាលឲ្យមានការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសហគមន៍ឬទេ ដូចជាសម្ភារៈមុតស្រួចនៅក្នុងរណ្តៅសំរាមចំហរ?


៧. ធ្វើសកម្មភាព!
អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាព ចុងក្រោយនឹងប៉ះពាល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍។ ការចាត់វិធានការតែជំហានតូចៗក្នុងការធ្វើឲ្យការរៀបចំកាកសំណល់មានសុវត្ថិភាពប្រសើរ នឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សនិងបរិស្ថាន។ តើមានការកែលម្អអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន? តើមណ្ឌលសុខភាពមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើកាកសំណល់ នៅពេលវាត្រូវបានយកទៅរណ្តៅសំរាមឬឡដុត?


៨. អប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលរាល់បុគ្គលិកទាំងអស់ជាប្រចាំ
ជោគជ័យនៃផែនការសុវត្ថិភាពណាមួយ ពឹងផ្អែកទៅលើការបន្តអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរៀបចំនិងបង្កើតកាកសំណល់នៃការថែទាំសុខភាព។ នៅពេលហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង មនុស្សអាចមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ ការវាយតម្លៃលើកាកសំណល់ឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំ អាចជួយរំឮកប្រជាជនអំពីសារសំខាន់នៃការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងនេះ។